top of page

Προγραμματισμός, Διοίκηση & Διαχείριση Έργων

Industrial
Automation

Solutions

Η MOTION Hellas από την ίδρυση της ασχολείται και ειδικεύεται στον χώρο του προγραμματισμού, της οργάνωσης της διαχείρισης και της υλοποίησης μελετών και ερευνητικών έργων. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου προς εταιρείες και ιδιώτες για την Σύνταξη, Συγγραφή, Υποβολή, Διαχείριση, Αξιολόγηση, Προώθηση και Υποστήριξη Προτάσεων και Έργων στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (INTEREG, RECITE II, BRITE/EURAM, CRAFT, SPRINT, DRIVE, TIDE, LEONARDO DA VINCI), στα Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα (ΠΑΒΕ, ΜΕΝΤΩΡ, RETEX, ΠΕΠΕΡ, ΕΠΕΤ ΙΙ, ΜΜΕ, ΠΕΠ) ή και σε Ερευνητικά Προγράμματα για τρίτες χώρες (PHARE, TACIS).

 

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 για την Σχεδίαση, Εκπόνηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Τεχνικών και Οικονομικών Εργων, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην Τεχνική Βοήθεια, στην Σχεδίαση Προκηρύξεων και στην Αξιολόγηση Εργων και  Δράσεων σε τεχνολογικούς τομείς (επιχειρηματικά σχέδια, πληροφορική, μεταφορές, βιομηχανικές επενδύσεις κλπ).

Οι Υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία
MOTION Hellas αναφέρονται σε :

 • Διοίκηση Έργων (Project Management)

 • Διαχείριση Έργων Μεταφοράς Τεχνολογίας

 • Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διαχείριση και Υλοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων

 • Κατάρτιση και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

 • Κατάρτιση και Εφαρμογή Μελετών και Υποδομών για Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων

 • Διαχείριση Επενδυτικών Εργων, Αξιολογήσεις Επενδύσεων, Προγράμματα Ερευνας και Τεχνολογίας, Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Μελέτες κλπ

 • Περιφερειακή Πολιτική και Προγραμματισμό. Εφαρμογή κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ιδιωτικές Επενδύσεις. (αναπτυξιακοί νόμοι 1262/82, 1982/90 κλπ).

 • Σχεδιασμό, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ανάπτυξη Εργων Πληροφορικής (Βάσεις Δεδομένων, προγραμματισμός, e-business, e-management, e-learning κλπ)

 • Προγραμματισμό και παρακολούθηση εκτέλεσης κοινοτικών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης (π.χ. προγράμματα  και δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω έργα:

 

1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Υπουργείου Παιδείας / Διαχειριστική Αρχή ΕΠΕΑΕΚ (2001-2003)

 

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Προγραμματισμός και Βάσεις Δεδομένων σε τεχνολογικούς τομείς όπως οι Κατασκευές, Αυτοματισμοί, Βιομηχανία, Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, Εκπαίδευση,  e-business, e-management, e-learning κλπ ).

 

3. Συγκοινωνιακές Μεταφορές ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Μελέτη, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της Συντήρησης των τραίνων του ΟΣΕ για Βαγόνια, γραμμές, diesel μηχανές, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα κλπ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΜΚ&ΑΕ, Ανάπτυξη προδιαγραφών για την πιστοποίηση καθισμάτων – ζωνών ασφαλείας σχολικών λεωφορείων και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης αυτών  σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οχημάτων κλπ).

 

4. Η ΜΟΤΙΟΝ είναι εγγεγραμμένος Σύμβουλος στο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΟΜΜΕΧ.  Έχει ήδη εκπονήσει μελέτες στους παρακάτω κλάδους:

 • Βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών

 • Βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και Ενδύματος

 • Βιομηχανίες πλαστικών και μεταλλικών προϊόντων

 • Εταιρείες Μεταφορών και Συγκοινωνιών (ΟΣΕ κλπ)

 

5. Η εταιρεία MOTION Hellas και οι ιδρυτές της έχουν συμμετάσχει σε  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Τα πιο σημαντικά είναι:

 

 • «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 27-ΒΕΤ-2013 (ECOELASTIKA AE, RETIRE AE, ΜΟΤΙΟΝ HELLAS).

 

 • Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ  Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας  2012-2014, Θερμική αξιοποίησης Στερεού Ανακτηθέντος Καυσίμου TE-RDF 12CHN073 (WATT, MOTION Hellas, CERTH/CPERI).

 

 • «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 09ΣΥΝ-32-647 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ GreenWIPS – Green Waste Information Process System (ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, ΜΟΤΙΟΝ HELLAS, ΕΜΠ).

 

 • «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) για την Πράξη «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης». ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 27SMEs2009 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Green – Recycling Information System) (ΕΠΑΝΑ ΑΕ,  MOTION HELLAS, UNIPLAN AE).

 

 • CT21-EE- European ICT network for energy efficiency (2009).

 

 • INTEREG III C programme 2004-2007 "INNOTRAX" Innovation Clusters for the Transport Industry (UVHC, WISTA, NTUA, Motion Hellas, Fraunhofer Institute, Senate Department for Economy Berlin, TZV, Brandenburg Ministry of Economy, Warsaw University of Technology, Regional Innovation Centers in Lower Austria etc).

 

 • RECITE II programme 1999-2002 "TRANSTECH" Transport Technology Product and Process Innovation Management. A successful experiment (UVHC, WISTA, INETI, NTUA, Motion Hellas, Fraunhofer Institute, TZV, ADTRANZ, BMW Aero Engines etc).

 

 • BRITE/EURAM programme 1996 "VISION": Vibration Interpretation using Simulation and the Intelligence of Networks.

 

 • TIDE/TELEMATICS APPLICATIONS programme 1996 "HOME": Home applications Optimum multimedia/multimodal system for Enviroment control.

 

 • TIDE/TELEMATICS APPLICATIONS programme 1996 "TRANSWHEEL": Transportation wheelchair with high impact safety and advanced sensor comfortability for people with mobility problems.

 

 • TIDE programme 1995 - "HEPHAISTOS": Home Environment Private Help Assistant for Elderly and Disabled (TIDE 1004).

 

 • ESPRIT programme 1993 / HELLENIC SPECIAL ACTION "CIMEIG": Computer Integrated Manufacturing in Electronic Industry in Greece

 

 • Πρόγραμμα ΠABE 1999 - 99ΒΕ172 "Ανάπτυξη Προγραμματιζόμενων από τον χρήστη Τερματικών Σταθμών Υψηλής Υπολογιστικής ισχύος με ενσωματωμένους πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας την State of the Art τεχνολογία SMT (Surface Mount Technology)".

 

 • Πρόγραμμα ΠABE 1997 - 97ΒΕ90 "Δημιουργία EDA Προγράμματος (Electronic Design Automation Software) για τη σχεδίαση διαγραμμάτων ASM και την υλοποίηση αλγοριθμικών μηχανών καταστάσεων (Algorithmic State Machines) σε περιβάλλον Windows 95".

 

 • Πρόγραμμα ΠABE 1996 - 96ΒΕ15 "Ανάπτυξη Τερματικών Σταθμών και Δικτύου Μεγάλου Εύρους & Υψηλής Ταχύτητας για Συλλογή και Μετάδοση Πληροφοριών σε ένα Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας & Παραγωγής στις Βιομηχανίες."

bottom of page